Miesbahoel Islam heeft uw hulp hard nodig om Masjied-E-Awliya af te bouwen.
Donateur worden Eenmalig doneren

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen


Wat is Islam?

Het woord “Islam” betekent vrede. Volledige onderwerping aan de wil van Allah. In vrede leven met iedereen door zich te onderwerpen aan de wil van Allah, door Zijn geboden te gehoorzamen. De Islam is een unieke religie met één naam en specificeert de morele levenswijze voor iedereen, ongeacht ras, leeftijd, kleur, afkomst enz.

Islam specificeert ook gedrag en discipline. Iemand die de Islam heeft geaccepteerd en zich aan de wet van Allah heeft onderworpen wordt “moslim”genoemd.


Wie is Allah?

Allah is het arabische woord voor “één God”. Allah is niet alleen voor moslims. Allah is de Schepper der scheppingen, omdat Allah hun Schepper is en hun Ondersteuner.

Allah heeft geen ouders, geen partner, geen familie, geen kinderen, etc.
De aarde, de hemelen, de sterren, alles is door alléén Allah geschapen. Hij beschikt over het leven en de dood.

Hij eet niet, drinkt niet, slaapt niet. Allah heeft geen gezicht of lichaam. Niets lijkt op Allah.

Meer informatie over Allah


Wie is een Moslim?

Het woord “moslim” betekent ; hij die gelooft in Allah en in Zijn Profeet Mohammed sallallaho alaihi wasallam. Door te verklaren; “Er is geen God dan Allah en Mohammed sallallaho alaihi wasallam is de Boodschapper van Allah”. Iedereen die zich vrijwillig aan de wil van Allah onderwerpt en Mohammed sallallaho alaihi wasallam als de laatste Boodschapper van Allah accepteert, is een moslim.

Dus alle profeten die voor de Profeet Mohammed sallallaho alaihi wasallam kwamen waren moslims. In de Heilige Qur’an staat geschreven dat, met name Abraham (Ibrahiem alaihis salaam) die lang voor Mozes (Musa alaihis salaam) en Jezus (Isa alaihis salaam) kwam, geen Jood was noch Christen omdat hij zich aan de wil van Allah had onderworpen.

Er zijn moslims die zich niet aan de wil van Allah hebben onderworpen en er zijn moslims die hun best doen om hun leven volgens de regels van de Islam te leiden. Men kan Islam niet beoordelen door naar mensen te verwijzen die wel een islamitische naam hebben, maar die niet als moslim leven. Moslim-zijn hangt af van de mate van onderwerping aan de wil van Allah, in zijn geloof en handelingen.


Wie is een Momien?

Een moslim is iemand die de Islam accepteert. Een Momien is iemand die de Profeet Mohammed sallallaho alaihi wasallam meer dan zichzelf en zijn rijkdom liefheeft.


Wie was Mohammed sallallaho alaihi wasallam?

In het kort, Mohammed sallallaho alaihi wasallam was in de heilige stad Mekka in Arabië geboren ongeveer 600 jaar na Isa alaihis salaam (Jezus). Hij stamt af van de Profeet Ismaiel alaihis salam, zoon van Profeet Ibrahim alaihis salaam. Zijn vader Hazrat Abdullah radi Allaho anhu was reeds voor zijn geboorte overleden. Zijn moeder Biebie Amina radi Allaho anha overleed toen hij 6 jaar oud was.
Hij heeft nooit onderwijs gehad van wie dan ook. Na zijn geboorte werd hij door Haliema Sadia onder de hoede genomen, wat in die tijd de gewoonte was. Daarna ontfermde zijn grootvader zich over hem. Na het overlijden van zijn grootvader ontfermde zijn oom zich over hem. De Profeet sallallaho alaihi wasallam stond bekend als een eerlijke, voorbeeldige jongeman.

Op veertig jarige leeftijd verscheen de Engel Djiebraiel alaihis salaam in de grot Hira in Mekka en ontving hij de eerste openbaring. Dit boek van openbaringen heet de Heilige Qur’an.

De Heilige Qur’an is onveranderd in de originele staat bewaard gebleven. De Heilige Qur’an is het enige Schrift dat nog steeds in de originele arabische tekst bewaard is gebleven. Alle vorige Heilige Schriften (bijv. bijbel, tora), die door Allah Subhana Wa Ta’Ala aan de Boodschappers waren toevertrouwd, zijn na hun overlijden door hun volgelingen verwaarloosd. Zij slaagden er niet in om de Heilige Schriften te bewaren. Daardoor werd elk volgende Heilige Schrift steeds gecorrigeerd. Allah Subhana Wa Ta’Ala heeft in de Heilige Qur’an bevestigd dat dit Zijn laatste en definitieve openbaring is aan de mensheid en dat Hij zelf over de Heilige Qur’an zal waken tot de dag van Qiyamat ( de dag der Opstanding).

Meer informatie over Mohammed (vrede zij met Hem)


Aanbidden moslims Mohammed sallallaho alaihi wasallam?

Neen.
Moslims aanbidden Mohammed sallallaho alaihi wasallam niet en aanbidden ook geen andere profeten. Moslims geloven in alle profeten zoals Hazrat Adam alaihis salaam (Adam), Hazrat Nuh alaihis salaam (Noach), Hazrat Ibrahim alaihis salaam (Abraham), Hazrat Dawud alaihis salaam (David), Hazrat Musa alaihis salaam (Mozes), Hazrat Isa alaihis salaam (Jezus).
Voor moslims is Mohammed sallallaho alaihi wasallam de allerlaatste profeet. Moslims aanbidden alleen Allah en vinden dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden, verder niets en niemand.


Hoe denken moslims over Jezus?

Voor moslims is Jezus een profeet. In de Heilige Qur’an staat dat de geboorte van Jezus miraculeus is, omdat hij zonder vader is geboren.
Jezus bezat wonderlijke gaven; hij begon meteen na zijn geboorte te spreken en verdedigde de vroomheid van zijn gezegende moeder Maria. Hij genas zieken en blinden, wekte doden uit de dood, maakte een vogel levend die van klei was. De allerbelangrijkste was de Boodschap van Allah, die hij met zich meedroeg.

Deze wonderen waren hem door Allah gegeven om zijn profeetschap te bewijzen. Volgens de Heilige Qur’an was Jezus niet gekruisigd, maar was hij levend naar de hemel opgestegen. (Qur’an hoofdstuk: Mariam).


De vijf zuilen van de Islam

1. Het geloof (Imaan); er is geen ander God dan Allah, alleen Allah is het waard om aanbeden te worden en Mohammed sallallaho alaihi wasallam is Zijn Boodschapper.
2. Het voorgeschreven gebed (salaat); men moet vijf keer per dag het gebed verichten.
3. Vasten; een moslim dient één keer per jaar ( 29 of 30 dagen) te vasten, gedurende de maand Ramadan.
4. Zakaat; voor armen en behoeftigen.
5. Hadj; men moet tenminste één keer in het leven de bedevaart naar Mekka verrichten, indien men geestelijk, lichamelijk en financieel hiertoe in staat is.


Geloven moslims in het hiernamaals?

Ja, Allah is Rechtvaardig. Een ieder zal voor zijn goede daden in het Paradijs beloond worden. Voor de slechte daden wordt men in de hel gestraft. Moslims geloven dat het leven hier op aarde van tijdelijke aard is. Het is een test, wanneer men voor deze test slaagt, dan zal men in het hiernamaals genieten van voortdurende plezier en genot in het gezelschap van goede mensen.


Verboden voedsel in de Islam

De heilige Qur’an verbiedt moslims om varken en varkensproducten te consumeren, evenals o.a. vlees van dode dieren of vlees van vleesetende dieren, vlees van dieren die door een ander dier gedood zijn of door een schot in het hoofd gedood zijn. Ook het gebruik van sterke drank zoals alcohol, wijn zijn verboden. Het gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.

Zie ook: Halal en Haram


Het Islamitische jaar

Het Islamitische jaar begint met de migratie (Hidjra) van Profeet Mohammed sallallaho alaihi wasallam van Mekka naar Medina in ongeveer 622 na Christus.
Het is een maankalender van 354 dagen.


Wat zijn de grootste Islamitische feestdagen?

Het Eid-ul-Fitr feest, dat aan het eind van de maand Ramadan wordt gevierd. De dag begint met het verrichten van het Eid-gebed in de moskee. Men viert de hele dag feest door het uitdelen van geschenken, lekkere hapjes etc.

Het Eid-ul-Adha feest oftewel het offerfeest, dat in de maand Zul-hidj wordt gevierd. Dit is de maand waarin moslims de bedevaart naar Mekka verrichten. Na het Eid-gebed wordt een schaap, geit, koe, kameel geofferd. Dit is een Soennah van Profeet Ibrahim alaihis salaam, die zijn zoon Profeet Ismaiel alaihis salaam wilde offeren voor Allah Subhana Wa Ta’Ala.


Wat is sharia’ah?

Sharia’ah is de uitgebreide Islamitische wet, afgeleid van twee bronnen: De heilige Qur’an en de handelingen van de Profeet Mohammed Sallallaho alaihi wasallam. Het omvat elk aspekt van het dagelijkse, individuele en gemeenschappelijke leven. Het doel van de Islamitische wet is om de fundamentele mensenrechten te beschermen, politieke en religieuze vrijheid, beschermen van de rechten van de vrouw en van minderheden.


Zet de Islam aan tot geweld en terrorisme?

Neen.
De Islam is een religie van vrede en legt de nadruk op de heiligheid, onschendbaarheid van het bestaan, het leven.
In de Heililge Qur’an staat, dat als iemand een leven redt, het is alsof hij de gehele mensheid heeft gered.
Wanneer iemand een ander persoon vermoordt dan is het alsof hij de gehele mensheid heeft vermoord (hoofdstuk 5;32).
Islam verwerpt en veroordeelt geweld. Sommige moslims laten zich misleiden en plegen (zinloos) geweld net als in alle andere religies en landen in de wereld.

Het is onrechtvaardig om alle moslims terroristen te noemen. Islam is een religie van vrede en harmonie.


Worden vrouwen in de Islam onderdrukt?

Neen.
Integendeel, de Islam heeft de positie van de vrouw ruim 1400 jaar geleden verheven door hun het recht van te scheiden te geven, het recht van financiële onafhankelijkheid, het recht van waardigheid, terwijl in de rest van de wereld, inclusief Europa, vrouwen deze rechten toen niet hadden. De Islam staat vrouwen toe om hun meisjesnaam te behouden na het huwelijk.
Het geld dat vrouwen verdienen mogen zij uitgeven waaraan zij willen. Mannen behoren de beschermers te zijn van hun vrouwen.

De Profeet Mohammed sallallaho alaihi wasallam heeft gezegd:

”De besten onder jullie zijn degenen die hun families goed behandelen”

Sommige mannen onderdrukken hun vrouw. Dat is toe te schrijven aan hun cultuur of hun onwetendheid over de religie.


Is Islam intolerant ten opzichte van andere religies?

Islam erkent de rechten van minderheden. Profeet Mohammed sallallaho alaihi wasallam verbood moslims om kerken en synagogen te vernietigen. Khalief Umar radi Allaho anho stond zelfs niet toe dat moslims in een kerk gingen bidden. In Spanje waar moslims het voor het zeggen hadden, werden Joden verwelkomd en met open armen ontvangen toen zij achtervolgd werden door de rest van Europa. In moslimlanden leven christenen in welvaart, gaan naar de kerk en bekleden overheidsfuncties.


Geloven moslims in de dag der Opstanding?

Jazeker.
Op deze dag zal alles verdwijnen, dus alle mensen, alle dieren, alle bergen, de aarde, de hemelen, etc. Alleen Allah zal overblijven. Een aantal gebeurtenissen (tekenen) die zullen plaatsvinden vóór de dag der opstanding zijn:

- Natuurrampen zullen toenemen
- Komst van Dajjal
- Terugkeer van Isa alaihi salaam (Jezus) op aarde
- De zon zal in het westen opkomen